کد متلب المان محدود برای المان خرپا (Truss)

 • المان محدود
 • کد محصول: 440580
 • قیمت: 150000 130000 تومان

پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیدهٔ الاستیسیته و تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوافضا برمی گردد. این روش حاصل کار الکساندر هرنیکوف ...

کد متلب المان محدود برای المان مثلثی (Triangular)

 • المان محدود
 • کد محصول: 543988
 • قیمت: 150000 130000 تومان

پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیدهٔ الاستیسیته و تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوافضا برمی گردد. این روش حاصل کار الکساندر هرنیکوف ...

کد متلب المان محدود برای المان مربعی (Square)

 • المان محدود
 • کد محصول: 619550
 • قیمت: 150000 140000 تومان

پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیدهٔ الاستیسیته و تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوافضا برمی گردد. این روش حاصل کار الکساندر هرنیکوف ...

کد متلب المان محدود برای المان قاب (Frame)

 • المان محدود
 • کد محصول: 109590
 • قیمت: 150000 140000 تومان

پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیدهٔ الاستیسیته و تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوافضا برمی گردد. این روش حاصل کار الکساندر هرنیکوف ...

کد متلب المان محدود برای المان تیر (Beam)

 • المان محدود
 • کد محصول: 561256
 • قیمت: 150000 130000 تومان

پیدایش روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیدهٔ الاستیسیته و تحلیل سازه‌ها در مهندسی عمران و هوافضا برمی گردد. این روش حاصل کار الکساندر هرنیکوف ...