مدل سازی شیمیایی سطح با فلوئنت

 • احتراق
 • کد محصول: 722555
 • قیمت: 90000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید

استفاده از مدل احتراق غیر پیش آمیخته با فلوئنت

 • احتراق
 • کد محصول: 191410
 • قیمت: 100000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.

مدل سازی احتراق پیش مخلوط در محفظه احتراق هم محور با فلوئنت

 • احتراق
 • کد محصول: 753878
 • قیمت: 80000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.

مدل سازی دوبعدی محفظه احتراق BERL با استفاده از مدل بدون شعله لایه ای با فلوئنت

 • احتراق
 • کد محصول: 207769
 • قیمت: 90000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.

مدل سازی انتقال گونه ها بدون انجام واکنش با فلوئنت

 • احتراق
 • کد محصول: 815506
 • قیمت: 100000 90000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.

مدل سازی واکنش های مایع در CIJR با فلوئنت

 • احتراق
 • کد محصول: 301289
 • قیمت: 90000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.

مدل سازی دوده به روش Moss-Brookes با فلوئنت

 • احتراق
 • کد محصول: 281826
 • قیمت: 80000 تومان

این بسته شامل فایل های حل، مش بندی و پی دی اف آموزشی می باشد.برای انجام پروژه های بیشتر به قسمت سفارش پروژه مراجعه فرمایید.