بررسی توربلانس و نیروهای داخلی سیال در حال حرکت در داخل یک لوله صلب با آباکوس

  • آباکوس
  • کد محصول: 152993
  • قیمت: 97000 87999 تومان

محتویات بسته شبیه سازی یک مساله CFD در آباکوس محاسبه توربلانس محاسبه نیروهای داخلی سیال در حال حرکت در داخل لوله صلب

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق ناهمسانگرد و محاسبه برگشت فنری با آباکوس

  • آباکوس
  • کد محصول: 662126
  • قیمت: 100000 50000 تومان

محتویات بسته مدل سازی فرآیند کشش عمیق محاسبه تغییر ضخامت در ورق ناهمسانگرد محاسبه برگشت فنری

شبیه سازی اکستروژن فلزات با آباکوس

  • آباکوس
  • کد محصول: 900924
  • قیمت: 110000 100000 تومان

این بسته آموزشی حاوی فایل آباکوس شبیه سازی اکستروژه فلزات با آباکوس است.